NÁKUP AJ BEZ

REGISTRÁCIE!

 

 

muzeum veteranov Lehota pod Vtacnikom

 

Reštaurácia Impress Lehota pod Vtáčnikom

 

 

 

 

TOVAR V AKCII

TOP predávané

cena 45,00 EUR
cena 45,00 EUR

KONTAKTY

tel: 0915 307 300
info@natrhu.skObchodné podmienky
Obchodné podmienky

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.

Predávajúci

Jozef Pápež
02744 Tvrdošín, M. R. Štefánika 165
IČO: 37668412

Objednávanie tovaru

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol.

Ceny

Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase záväzného objednania tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Predávajúci nie je platca DPH.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je zvyčajne od 2 do 25 dní od zaslania objednávky.

 

V prípade väčších objednávok, alebo momentálnej nedostupnosti produktu bude predávajúci kupujúceho informovať o termíne dodania. Samozrejme sa snažíme tovar zaslať v čo najkratšom možnom čase.

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

- Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Kupujúci sa zaväzuje:

- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
V prípade opakovaného neprevzatia zásielky na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uhradenie sumy za objednávku vopred (pred doručením) a to prevodom na účet predávajúceho.

Telefonická objednávka:

Zákazník, ktorý si tovar objednáva prostredníctvom telefonického rozhovoru si musí pred objednávkou prečítať obchodné podmienky, zadaním objednávky potvrdzuje súhlas s obchodnýi podmienkami.

Spôsob dodania tovaru

Tovar je posielaný kuriérom. Poplatok závisí od hmotnosti balíka. Minimálna suma poštovných poplatkov je 4,70 € pri hmotnosti zásielky do 10 kg. Cenu za poštovné sa vždy kupujúci dozvie v procese objednávania pred tým, ako odošle záväznú objednávku.

Dôležité upozornenie

Ak balík pri väčšej objednávke presiahne povolené rozmery, t.j.: 175 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka, tak objednávka bude rozdelená do najnižšieho možného počtu balíkov s povolenými rozmermi, tým pádom sa zvýši poplatok za dodanie, o čom Vás budeme informovať.

Spôsob platby:

- dobierka (poplatok za takúto formu platby je 0,90 EUR)
- vopred prevodom na náš účet

Záruka a reklamácia

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu. Bližšie informácie sú uvedené v reklamačnom poriadku. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, kupujúci zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s reklamačným poriadkom.

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Tovar je možné vrátiť len poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné uviesť číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze vrátené, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej forme vrátenia peňazí. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť poskytnutých informácií je pre predávajúceho prvoradá, a preto všetky dáta poskytnuté kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja produktov a nebudú poskytované tretím stranám. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, kupujúci zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.natrhu.sk:

 

Jozef Pápež
02744 Tvrdošín, M. R. Štefánika 165
IČO: 37668412

kontakt: info@natrhu.sk

OTc5Nj